Serveis

Tot allò que t'oferim

Servei psicopedagògic

L’escola disposa d’un equip psicopedagògic amb l’objectiu principal d’assessorar mestres i famílies en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Es pretén un acompanyament personalitzat que atengui la diversitat i la singularitat, prioritzant els alumnes que presenten més dificultats d’aprenentatge, elaborant eines específiques que permetin un progrés adequat. Assessorament en l’orientació acadèmica i professional.

Funcions

  • Valoració de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa (dificultats acadèmiques, trastorns d’aprenentatge, retards en el desenvolupament, etc.).
  • Oferir orientació, suport i recursos en relació amb els processos d’ensenyament i aprenentatge
  • Atenció directa a l’alumne amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola
  • Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients
  • Coordinació amb la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)
  • Coordinació de les actuacions dels serveis externs: Professionals que intervenen en l’atenció a l’alumnat (psicòlegs, psicopedagogs, etc.) i coordinació amb els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament: EAP, SEETDIC, SEEM, CREDA, etc.