Proposta Educativa

Completa des dels 4 mesos fins els 16 anys

Primària

Aquesta és una etapa que dura dels 6 als 12 anys.

En aquesta etapa volem formar alumnes respectuosos, tolerants i compromesos. Treballem les emocions i l'equilibri personal dels nostres alumnes.
La nostra finalitat és preparar-los per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
És una etapa molt important per al seu creixement individual i col·lectiu.
Aprendre a aprendre és la base de l'Educació Primària.
De manera transversal i interdisciplinària, l'alumnat adquireix hàbits de treball, valors i normes per a la seva autonomia personal. Aprèn a resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, aprèn a gestionar les seves emocions i les dels altres.
També fomentem l’esperit i el pensament crític, la iniciativa, el gust per aprendre, la capacitat de l’esforç per aconseguir allò que volem i/o ens proposem, la cultura del treball amb ganes i estimació pel que es fa.
L’assoliment de les competències bàsiques a l’etapa de Primària és la base per continuar l’aprenentatge i el projectes que es proposin.
En aquesta etapa donem molta importància a l'àrea artística dins el projecte propi de centre. El nostre alumnat té l'oportunitat d'assolir un desenvolupament més integral, a partir del treball cooperatiu de plàstica. Així mateix, també potenciem l'expressió corporal i musical, a través del teatre i l'esport. Treballem per posar unes bones bases i valors que possibilitin a l'infant a desenvolupar totes les seves capacitats.

 • Aprenentatge de qualitat
 • Potenciar l'autonomia de l'alumne a partir de rutines de treball, estudi i hàbits
 • Potenciar la seva curiositat per descobrir i aprendre
 • Incloure com a valor principal les arts plàstiques, la música i l'esport
 • Consolidar els aprenentatges fonamentals
 • Fomentar les habilitats personals i socials
 • Garantir per a tot l'alumnat l'assoliment d'un bon nivell de comprensió lectora, d'expressió oral i escrita, d'agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d'autonomia d'aprenentatge
 • Introduïm una àrea curricular en anglès (Science i ScienceLab)
 • Vetllar perquè els continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, la solidaritat, l'educació ambiental... formin part dels processos de desenvolupament i aprenentatge
 • Utilitzar correctament la llengua catalana i castellana, tant oralment com per escrit, i impulsar, alhora, l'aprenentatge de les llengües estrangeres
 • Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en el procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Cuidar el benestar emocional de cada infant
 • Atenció personalitzada per a cada infant
 • Ampli horari setmanal d'immersió en llengua anglesa
 • Cicle Inicial
  1r (Cirerers i Pomers)
  2n (Magraners i Castanyers)
  6-8 anys
 • Cicle Mitjà
  3r (Noguers i Ametllers)
  4t (Til.lers i Oliveres)
  8-10 anys
 • Cicle Superior
  5è (Pins i Avets)
  6è (Alzines i Roures)
  10-12 anys

 • Horaris

  de 9 a 13h i de 15 a 17h de la tarda


 • Acollida

  de 7 a 9h, de 13 a 13'30h i de 17 a 19h


 • Famílies

  volem un tracte familiar i proper amb les nostres famílies


 • Extraescolars

  activitats lúdiques, esportives i culturals


 • Activitats

  teatre, sciences lab, robòtica i natació


 • Menjador

  serveis de menjador i espai migdia


 • Som una escola amb voluntat d'innovació pedagògica que aposta de forma clara per incorporar les llengües estrangeres, l'educació emocional i l'estimulació de les habilitats artístiques, de forma transversal a les diverses etapes educatives • A Primària eduquem el nostre alumnat per ser, per conèixer, per fer i per conviure • La metedologia que utilitzem és global i interdisciplinar. L'aprenentatge es crea des de les àrees, el treball per projectes i els ambients d´aprenentatge • La llengua anglesa es treballa com a primera llengua estrangera des de la Llar d’Infants. A partir de 1r de Primària, és també la llengua d’aprenentatge de l’àrea de Ciències Naturals (Science), introduint així l’aprenentatge integral de continguts en llengua estrangera


Enquestes

Resultats enquesta satisfacció Monalco

L'equip de Primària

Tenim professorat especialitat en: educació musical, llengua estrangera, informàtica, robòtica, educació física, visual i plàstica

  • Judit Solano
   Professora d'anglès

   Judit Solano Professora d'anglès


  • Com escola multilingüe que som al Monalco treballem per aconseguir un projecte estructurat i coherent i un assoliment de les llengües estrangeres profitós, motivador i eficaç.

  • Gemma Morist
   Coordinadora CI

   Gemma MoristCoordinadora CI

  • Fomentem persones responsables i compromeses amb la societat. Obertes a la creativitat i innovació.

El Blog de Primària

T'informem de les activitats que es realitzen a Primària